Oferta de trabajo

Publicado el martes 18 de abril 2023
Validez hasta el 05/05/2023

bolsa

Nueva abril 2023:
Personal de refuerzo para Secretaría

Deskribapena: 

Idazkaritza akademikoaren zereginak egingo dituen pertsona izango da.

 

Descripción oferta: 

Será la persona que desempeñe las funciones de secretaría académica.

 

Kontratazio baldintzak: 

·  Iraupena: Maiatzatik-uztailera + iraileko zenbait egun

·  Ordainsaria: Lan hitzarmen kolektiboaren araberakoa

Condiciones de contratación: 

·  Duración: Mayo-julio + septiembre

· Retribución: Según convenio colectivo

Ezinbestekoa:  Euskera B2 (Mintzatua eta idatzia) 

Izena emateko epea: 23/5/3

Imprescindible: Euskera B2 (Hablado y escrito) 

Plazo inscripción: 3/5/23

Beharrezkoak diren ikasketak  

·         Administrazio eta Finantzetako Goi Mailako Gradua edota baliokidea

·         Zuzendaritzari Laguntza Goi Mailako Gradua edota baliokidea

·         Administrazioa Kudeaketa Erdi Mailako Zikloa edo baliokidea.

 

Gainera honako hau baloratuko da:

Aipatutako edozein arloetan espezializazio ikasketak

 

Estudios requeridos: 

·         Ciclo formativo de Grado Superior en Administración y Finanzas (CFGS) o equivalente

·         Ciclo formativo de Grado Superior en Asistencia a la Dirección (CFGS) o equivalente

·         Ciclo formativo de Grado Medio en Gestión Administrativa (CFGM) o equivalente

 

Además, se valorará:

Cursos de especialización en cualquiera del ámbitos mencionados.

 

Lan esperientzia 

Zera baloratuko da

·         Ezaugarri hauetako lanpostu batean, hezkuntza arloan, aurrez esperientzia izatea, Hezkuntza mailen inguruko ezaguerak izatea.

·         Ofimatikako ezagutzak (erdi-goi mailakoak): Word, Excel, Access eta Internet.

·         Nominetan, Aseguru sozialetan, Kontabilitatean… ezagutzak

·         Formakuntzako beste arlo informaletan edota nerabeekin egindako ekintzen dinamizazioan esperientzia (boluntariotzak, kirol ekintzak…)

 

Experiencia 

Se valorará

·         Experiencia previa en puestos similares en el ámbito educativo, el conocimiento de los niveles de enseñanza actuales o anteriores.

·         Conocimientos medio altos de herramientas de ofimática: Word, Excel, Access e Internet.

·         Conocimientos de Nóminas, Seguros Sociales, Contabilidad….

·         Experiencia en ámbitos informales de formación y/o dinamización de actividades con adolescentes (voluntariado, actividades deportivas…)

 

Inscribete

Si quieres formar parte de nuestro proceso de selección, clic en ALTA USUARIO" y valoraremos tu candidatura. Haz clic en "ACCEDE" si ya tienes cuenta de usuario.